Suomenkielinen tutkimussuunnitelma

Hankkeeni Making sense(s) of Roman neighbourhoods keskittyy antiikin roomalaisten aistiympäristöjen ja tilankäytön tutkimukseen.

Roomalaisen kaupunkikorttelin asukkaan nenään saattoi leijua niin leipomosta kantautuva vastaleivotun leivän tuoksu, suitsukkeiden voimakas haju, kuin käymälöiden löyhkäkin. Äänimaailmaa sävyttivät kaduilta kantautuva rattaiden räminä, kaukaa kantautuva koiran haukku sekä kuorsaava naapuri ja tilankäyttöä ohjasi pimeydessä vilkkuva öljylampun liekki tai ikkunaluukun raosta pilkahtava valonsäde.

Kaupunkikorttelien aistimaailmat, niiden suhde kulttuuriin sekä vaikutus tilankäyttöön ovat kolmevuotisen post-doc tutkimukseni keskiössä. Lähteinäni käytän antiikin latinankielistä kirjallisuutta sekä arkeologista materiaalia kolmesta kaupungista: Pompejista, Herculaneumista sekä Ostiasta. Kirjallisuutta käyttäen jäljitän roomalaisten kokemusmaailmaa ja käsityksiä astiympäristöistään, ja arkeologista materiaalia hyödyntäen kartoitan kolmen yksityistalon naapurustoja luoden taloille aistiprofiilit lähikortteleiden rakennuksien funktiota ja rakenteita tutkimalla. Kirjallisen aineiston tutkin lähdekriittistä tekstianalyysiä noudattaen ja arkeologisen materiaalin tutkimuksessa hyödynnän rakennusarkeologian menetelmiä sekä paikkatietoanalyysiä.

Aistiympäristöjen tutkimuksen keskeisen lähtökohdan mukaan aistiminen ei ole ei pelkästään biologinen toiminto, vaan kulttuurisidonnaista ja historian muovaamaa. Tästä huolimatta aistien kulttuurihistoriaa on tutkittu vasta hyvin vähän.

Viimeaikoina tilanne on kuitenkin muuttunut, ja aistivälitteisten kokemusten tutkiminen on nopeasti kasvava suuntaus niin yhteiskuntatieteissä kuin menneisyyden tutkimuksessakin.[1] Aistihistoriaa ja tilakokemuksia on lähivuosina käsitelty myös antiikintutkimuksen parissa, etenkin englantilaisissa yliopistossa.[2]

[1] Esim. Ennen ja nyt -teemanumero 3–4/2008: Aistien urbaania historiaa sekä prof. H. Järviluoman (Itä-Suomen yliopisto) ERC-rahoitteinen projekti Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950–2020. Ks. myös tutkijat yhteen kokoava Internet-sivusto: www.sensorystudies.org ja esim. Helsingin kaupunginmuseon Haju-näyttely: www.helsinginkaupunginmuseo.fi/nayttelyt/haju.

[2] Lisää esim. Sensory Studies in Antiquity -sivustolta: sensorystudiesinantiquity.com.

FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInWhatsAppShare